Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Kaft Tasarım Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

 

1. Veri Sorumlusuna Ait Bilgiler

Veri sorumlusu; Konaklar Mahallesi Akasyalı Sk. No: 12 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 798320-0 sicil numarası ile kayıtlı Kaft Tasarım Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

 

2. Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Veriler ile İşleme Amaçları

Ad-soyadı, doğum tarihi, eğitim durumu, iletişim bilgisi, iş deneyimi, ilgi alanları, ehliyet durumu, cinsiyet, askerlik durumu, özlük bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, referansa ilişkin üçüncü kişilere ait iletişim bilgileri, fotoğraf dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere öz geçmişinizde belirttiğiniz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki kişisel verileriniz, iş başvurunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz’in insan kaynakları politikasının uygulanması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, başvurunuz nedeniyle sizinle iletişime geçilmesi ve ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi amacı ile sınırlı olarak işlenmektedir.

 

3. Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda sayılan kategorilerdeki veriler dahil, iş başvurunuz nedeniyle ilettiğiniz kendinizi tanıtıcı kategorilerdeki genel veya duruma göre özel nitelikli kişisel veriler herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır. Ancak resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak resmi makamlar ile de paylaşılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizde yer alan başvuru formu, e-posta gibi elektronik kanallar aracılığıyla tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle veya fiziki başvuru yoluyla elde edilen kişisel verileriniz Şirket ile aranızdaki iş ilişkisinin kurulması ve devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile toplanmaktadır.

 

5. Kişisel Verileriniz ile İlgili Kanun Kapsamındaki Haklarınız

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Konaklar Mahallesi Akasyalı Sk. No: 12 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda kvk@kaft.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) Şirket’e iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Bilginize sunarız.

Kaft Tasarım Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.